KVK - Algemene voorwaarden

1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die ons worden toevertrouwd. Met de bepalingen van de bestelling en de eventuele specifieke voorwaarden,
vormen ze de verkoopsovereenkomst. Door de ondertekening van de bestelbon, erkent onze co-contractant kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze te hebben aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle gesloten contracten, zelf mondeling, in het kader van een zakelijke relatie na een eerste bestelling.

2. De club kan de sportieve resultaten van de gesponsorde ploeg niet garanderen en de klant kan de minder goede resultaten niet laten gelden om zich van zijn verbintenis af te zien. De club zal er op toezien dat het imago van de sponsor niet in het gedrang komt en zal de spelers,
afgevaardigden en trainers een gedragscode doen respecteren.

3. Al onze prijzen zijn exclusief BTW. De bestellingen zijn geplaatst op onze zetel en de facturen zijn betaalbaar op dezelfde plaats, zonder korting. De betaling dient te gebeuren volgens
de gegevens vermeld op de facturen, zonder kosten ten onze laste, BTW inbegrepen en binnen de afgesproken termijn. Bij gebrek van andere indicaties, moet de betaling contant gebeuren, zonder uitstel. Klachten zorgen niet voor uitstel van de betalingsplicht van de aankoper.

4. Elke onbetaalde som op de vervaldag geeft recht op, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de gebruikelijke intrestverhoging met het jaarlijks wettelijk percentage van 5% (voorbeeld 7% + 5% = 12%) te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Hier bovenop zal elke onbetaalde
som op zijn vervaldag automatisch verhoogd worden en zonder voorafgaande ingebrekestelling met een gebruikelijke forfaitaire onherroepelijke schadevergoeding ten bedrage van 10% van het
resterende verschuldigde saldo met een minimum van 7,5 € onder voorbehoud van andere schade en/of interesten. Een gebruikelijke intrest aan een vooraf gedefinieerd tarief zal eveneens worden toegepast op deze penale boete, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, tot aan de volledige vereffening.

5. Elke betwisting met de betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van het contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbank.

KVK WEMMEL

​Van Langenhovenstadium

Steenweg op Brussel, 111
1780 Wemmel
Kantine: 02/460.14.38

           Download Zone       

© Copyright 2023. No animals were harmed in the making